پروژه های انجام شده

شرکت الکتروآروین کویر با بهره مندی از تجربه مدیران و کارکنان خود و رعایت استانداردهای صنعت برق توانسته است در پروژه های مختلف عمرانی وصنعتی کشور مشارکت و همکاری نماید.

انواع پروژه ها