آدرس :

یزد – منطقه ویژه اقتصادی – بلوار تجارت – تجارت چهارم

کدپستی :

۸۹۴۷۱۸۴۹۹۹

تلفن :

۰۳۵-۳۷۲۷۵۰۹۱-۲

فکس :

۰۳۵-۳۷۲۷۵۰۹۳

ایمیل :

info@arvinkavir.com